EXTRUSION SOLUTIONS FROM EXTRUSION EXPERTS

Extruzní seminář firmy COMPUPLAST® s možností testovací licence

2-denní seminář

24. a 25. říjen (October) 2023; od 8:30 do 16:30

Místo konání: Konferenční sál PRIOR Zlín, nám. Práce 2523, Zlín

Cena: Dvoudenní seminář - CZK 26 100 nebo CZK 34 500 včetně 3-měsíční licence VEL™ Material Properties modulu (včetně Extrusion Calculator™)

 

STRUČNÝ PŘEHLED

Seminář vychází z praxe zaměřené na porozumění procesu vytlačování – od vlastností materiálů, praktického přístupu k návrhu a optimalizaci jednošneků, vytlačovacích hlav, chladících zařízení, až k řešení typických problémů při extruzi i koextruzi.

Účastníci získají potřebné znalosti z reologie a naučí se je aplikovat v každodenní praxi.

Jedním z hlavních témat semináře je objasnění proč a za jakých podmínek se ve vytlačovacím procesu vyskytují typické problémy – např. degradace materiálu, nestability při koextruzi, problémy s povrchovými vadami či kvalitou finálního produktu.

Témata budou zahrnovat všechny extruzní procesy jako je vytlačování trubek, kabelů, profilů, plochých produktů a fólií.

Účastníci se budou moci seznámit s nejdůležitějšími kritérii pro optimalizaci vytlačovacích hlav a šneků, a také jak rozpoznat optimální návrh vytlačovacího zařízení.

 

KDO BY SE MĚL ZÚČASTNIT

Tento seminář je určen pro ty, jenž jsou zodpovědni či se zajímají o návrh, výkon, optimalizaci nebo nákup jednošneku a/nebo jakékoli vytlačovací hlavy či vytlačovacího zařízení. Kurz je určen pro návrháře, průmyslové inženýry, technology, výzkumné a vývojové pracovníky, pracovníky kvality a pro všechny pracovníky zodpovídající za jakoukoli část vytlačovacího procesu.

 

OKAMŽITÉ VÝHODY

 • Lepší porozumění vytlačovacímu procesu
 • Schopnost rozpoznat optimální návrh šneku nebo vytlačovací hlavy
 • Schopnost posoudit vhodnost použití konkrétního zařízení v daném technologickém procesu
 • Zlepšení schopnosti řešit problémy při extruzi
 • Velmi dobré porozumění materiálovým vlastnostem kritických pro vytlačovací proces
 • Dobré porozumění fakorům ovlivňujících kvalitu finálního produktu a eliminující degradaci materiálu
 • 3 měsíční licence VEL™ Material Properties modulu (včetně Extruzní Kalkulačky™)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. den: 29. 11. 2022 

Dopoledne: Polymerní reologie

Účastníci se dozvědí o nejdůležitějších materiálových vlastnostech, jako jsou teplotní a viskozitní vlastnosti, co znamenají, jak se měří a, co je nejdůležitější, jak ovlivňují vytlačovací proces. V této části také účastníkům představíme COMPUPLAST® Extrusion Calculator™ (Extruzní Kalkulačku™) a předvedeme mnoho užitečných výpočtů a analýz. Ukážeme, jak díky těmto velmi jednoduchým výpočtům lze řešit širokou škálu problémů v různých vytlačovacích zařízeních.

 

Odpoledne: Chování vytlačovacího stroje

Tato část semináře detailně popíše fungování jednošnekového vytlačovacího stroje a to za použití kombinace teorie a videozáznamů experimentů prováděných na vytlačovacím zařízením se skleněnými okénky v jednolivých sekcích extruderu. Účastníky seznámíme s hlavními návrhářskými parametry a nejdůležitějšími pravidly pro obsluhu vytlačovacího stroje. Teoretické základy spojíme s běžnou praxí a ukážeme simulaci vytlačovacího stroje. Dále ukážeme, jak návrh šneku, nastavení procesních podmínek a volba materiálu ovivňují celý vytlačovací proces (včetně finální kvality výrobku). Vysvětlíme, jak procesní podmínky ovlivňují chování šneku a jak správně vybrat šnek pro jednotlivé specifické vytlačovací procesy.

 

2. den: 30. 11. 2022 

Dopoledne: Proces koextruze a řešení problémů vzniklých při koextruzi

V této sekci budou probrány hlavní faktory ovlivňující chování koextruzních zařízení v prakticky jakémkoli vytlačovacím procesu. Důraz bude kladen na potenciální problémy, jak je identifikovat a řešit, nebo jim předcházet. Teorie bude doplněna názornými příklady z praxe. 

Cílem bude vysvětlit:

 • Jak identifikovat různé typy nestabilit na rozhraní nebo uvnitř materiálových vrstev
 • Jak nestability toku taveniny ovlivňují kvalitu finálního produktu
 • Jak modifikovat proces, abychom odstranili problémy v jednotilivých materiálových vrstvách
 • Jak a které materiálové vlastnosti ovlivňují koextruzní proces

V této sekci také účastníky seznámíme s návrhářskými zásadami, které vedou k předcházení problémům s kvalitou finálního produktu. Ukážeme také některé praktické příklady a kritéria, jak předcházet degradaci materiálu během běžného každodenního provozu linky.

 

Odpoledne: Vytlačovací hlavy

V této části semináře popíšeme fungování vytlačovacích hlav a specifické požadavky na optimální chování jednotlivých hlav. “Kruhové” hlavy se používají na výrobu tubulárních produktů jako jsou fóllie, hadice, roury a trubky. Ploché hlavy se používají k produkci plochých desek, fólií a plochých vrstvených produktů. V této sekci vysvětlíme nejdůležitější inženýrská kritéria pro návrh a použití jednotlivých hlav. Pomocí simulačního softwaru ukážeme uplatnění teorie v praxi – jak je důležitý návrh jednotlivých kanálů, procesní podmínky a změny materiálů. V sekci o profilových hlavách představíme COMPUPLAST® Cross Flow Minimization Method™ (CFMM™). Tato metoda umožňuje návrhářům posunout se od metody “pokusu a omoylu” k návrhům profilových hlav na základě fyzikálních a matematických modelů. V této sekci také ukážeme řešení některých konkrétních projektů.

 

 

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ

      
CAPTCHA

Back to List of Seminars